قوران کتابِ مذخرف

کجا هستید ای ایرانیان؟ خیلی میخواستم با شما در رابطه باشم ولی انگار بیهوده منطذر بودم‌‌۰ این مدنتیکه ایران داره هیچ کشور دیگری ندارد برای همین هست که این هسّوتهای غربی این شیتانهای پررو تمدّن ما را به نام اسلام نابود کردند۰اسلام را یهودیها ایجاد کردند۰ این کتاب به نامِ قران فقط برای نابود کردنه۰ این مزخرفهایکه توش نوشته فقط برای شورو کردنِ جروبهسِ۰

Advertisements

لیلی و مجنون

mecnun

گویند که پشم کُس لیلی، به اندازه گزشته بود جیلی
در خیمه نشسته پشم میکند، پشمی ز هزار خشم میکند
مجنون نوشته بود به لیلی،عشقم به کس کشیده خیلی
ازهسرت تو بی وفا نگارم، شبها کوس گورگ میگزارم
چون باد خورد به کیروخایه ام، آهو و پلنگ رو من بگاهم
لیلی چو به دید نامهٔ دوست، برکنده همه پشم وکس با پوست
انگشتَ ثبابه را علم کرد، با آب کُس چنین رغم کرد
ای شوهرِ افتخاریِ من، کیر شتر سواریِ من

Farsi

من فارسی را خیلی فراموش کردم. ولی میخواهم باز بنویسم برای همین سلام به همیه ایرانیها میرسانم. به زودی از من چیزهای جالبی میشنوید. اگربه من بنویسید آنوقط بیشتر مینویسم. منتزر خبر از شما هستم